RÄTTSLIGT MEDDELANDE OCH SEKRETESSPOLICY


RÄTTSLIGT MEDDELANDE OCH SEKRETESSPOLICY

I enlighet med lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel informerar vi dig om att denna webbplats ägs av HEAVY RESCUE SPAIN (nedan kallad ÄGAREN), med skatteregistreringsnummer: XXXXXX, skatteregistreringsadress: XXXXXXXXXXXXXXX, tel +34 635 81 48 29, e-post: info@heavyrescue.es.

IMMATERIELL OCH INDUSTRIELL ÄGANDERÄTT

Innehållet på denna webbplats, inklusive texter, bilder och grafisk design, tillhör ägaren eller tredje part som har godkänt användningen av dem. ÄGAREN presenterar detta innehåll i informations- och marknadsföringssyfte. Ägaren tillåter att de används uteslutande för dessa ändamål. Varje användning av dessa mönster, bilder eller texter måste uttryckligen ange att de tillhör ÄGAREN, som förbehåller sig rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder för att ersätta skador som orsakats av handlingar som kränker dess immateriella eller industriella rättigheter.

INTEGRITETSPOLICY

ÄGAREN åtar sig att skydda integriteten hos användare som använder denna webbplats och/eller någon av dess tjänster. Användningen av webbplatsen och/eller någon av de tjänster som ÄGAREN erbjuder innebär att användaren godkänner bestämmelserna i denna sekretesspolicy och att hans/hennes personuppgifter kommer att behandlas på det sätt som anges. Observera att även om det kan finnas länkar från vår webbplats till andra webbplatser, gäller denna sekretesspolicy inte för andra företags eller organisationers webbplatser som webbplatsen omdirigeras till. ÄGAREN kontrollerar inte innehållet på tredje parts webbplatser och tar inget ansvar för innehållet eller sekretesspolicyn på sådana webbplatser.

Frågor om integritet

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (GDPR) ger vi dig följande information om behandlingen av dina personuppgifter:

Vem är registeransvarig för behandlingen av dina uppgifter?

Vi behandlar de uppgifter som du lämnar till oss för att tillhandahålla och fakturera våra tjänster och produkter.Om du ger oss ditt samtycke kan vi också behandla dina uppgifter för att skicka dig information om vår verksamhet, våra produkter eller våra tjänster.Om du deltar i någon av våra utlottningar och/eller tävlingar kommer vi att publicera ditt för- och efternamn samt din bild i de olika utrymmen och kommunikations- och spridningssätt som vi använder, inklusive sociala nätverk, för att marknadsföra vår verksamhet, våra tjänster och våra produkter.Hur länge kommer vi att behålla dina uppgifter? De personuppgifter som du lämnar kommer att sparas så länge du är användare av våra tjänster eller vill ta emot information, och om du deltar i en kampanj medan den är aktiv, och därefter under de perioder som fastställts för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.Vad är den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter?Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är de samtycken du ger oss.När det gäller information som skickas till oss av minderåriga under 16 år kommer det att förstås som att den har skickats med samtycke från deras lagliga företrädare. Om så inte är fallet måste den minderåriges lagliga företrädare informera oss så snart han/hon får kännedom om detta.

Till vilka mottagare kommer dina uppgifter att lämnas ut?

Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part, såvida inte detta krävs enligt lag eller är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen.

Vilka rättigheter har du när du lämnar dina uppgifter till oss?

Varje person har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar hans eller hennes personuppgifter eller inte och att begära tillgång till sina personuppgifter, samt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, att begära att uppgifterna raderas, bland annat när uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften för vilka de samlades in. Under vissa omständigheter kan de registrerade begära att vi begränsar behandlingen av deras uppgifter, i vilket fall vi endast kommer att behålla uppgifterna i syfte att driva eller försvara anspråk, och under vissa omständigheter och av skäl som rör deras särskilda situation kan de registrerade invända mot behandlingen av deras uppgifter. I detta fall kommer vi att upphöra med behandlingen av dem, utom av tvingande legitima skäl eller för att utöva eller försvara eventuella anspråk.De registrerade har också rätt till dataportabilitet.Slutligen har de registrerade rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Genom att skicka ett brev med en kopia av ett dokument som identifierar dig till vår fysiska adress eller e-postadress.

Hur fick vi tag på dina uppgifter?

De personuppgifter som vi behandlar kommer från den berörda personen, som garanterar att de lämnade personuppgifterna är sanna och ansvarar för att meddela eventuella ändringar. De uppgifter som är markerade med en asterisk är obligatoriska för att kunna tillhandahålla den begärda tjänsten.

Vilka uppgifter behandlar vi?

De kategorier av uppgifter som vi kan komma att behandla är:-Identifieringsuppgifter-Post- eller e-postadresser-Andra uppgifter som begärs på våra formulär.-Data är begränsade, eftersom vi endast behandlar de uppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster och för att hantera vår verksamhet.

Använder vi cookies?

Vi använder cookies när du surfar på vår webbplats med användarens informerade samtycke.Användaren kan konfigurera sin webbläsare så att den varnar för användningen av cookies och förhindrar användningen av dem. För mer information, se vår Cookie Policy.

Vilka säkerhetsåtgärder tillämpar vi?

Vi tillämpar de säkerhetsåtgärder som fastställs i artikel 32 i RGPD, därför har vi vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att garantera en säkerhetsnivå som är lämplig för risken med den databehandling vi utför, med mekanismer som gör det möjligt för oss att garantera konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och permanent motståndskraft hos behandlingssystemen och tjänsterna.Några av dessa åtgärder är:-Information om databehandlingspolicy till personalen.-Periodiska säkerhetskopieringar.-Kontroll av åtkomst till uppgifter.-Regelbundna kontroll-, utvärderings- och bedömningsprocesser.

UTESLUTNING AV ANSVAR

ÄGAREN gör så mycket som möjligt för att se till att de uppgifter och den information som tillhandahålls på webbplatsen alltid är uppdaterade, även om ägaren inte garanterar och inte är ansvarig för att innehållet på webbplatsen är korrekt och uppdaterat, och förbehåller sig rätten att ändra innehållet när som helst. Handelsförbindelserna med kunderna ska regleras av de allmänna villkor som i förekommande fall fastställs av ÄGAREN i ett särskilt dokument för detta ändamål, eller av de särskilda avtal som kan komma att ingås med kunderna.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Användningen av denna webbplats innebär att du accepterar villkoren i detta rättsliga meddelande fullt ut. Eventuella konflikter som rör denna webbplats ska uteslutande regleras av den spanska statens lagar. Alla användare av webbplatsen, oavsett från vilken territoriell jurisdiktion de har tillgång till den, samtycker till att följa och respektera dessa klausuler och avstår uttryckligen från all annan jurisdiktion som de kan ha rätt till.

Augusti 2021